IM_Serra_Hunter


Oferta de contractació de lectors al Departament
Tenure-eligible lecturer contracts offered at the Department

 


Oferta de Contractació  de la primera convocatòria 2021 Programa SERRA HÚNTER Codi: UAB-LE-211-005
Categoria: Professor LECTOR
Perfil: Fonaments de l’Anàlisi Econòmica
Perfil docent: Graus i Assignatures on el candidat haurà de participar com a docent
   - Grau d’Economia: Macroeconomia, Microeconomia, Introducció a l’Economia, Matemàtiques, Estadística, Econometria.
   - Grau d’Administració i Direcció d’Empreses: Macroeconomia, Microeconomia, Introducció a l’Economia, Matemàtiques, Estadística, Econometria.
   - Grau de Comptabilitat i Finances: Macroeconomia, Microeconomia, Introducció a l’Economia, Matemàtiques, Estadística, Econometria.
   - Grau d’Empresa i Tecnologia: Macroeconomia, Microeconomia, Introducció a l’Economia, Matemàtiques, Estadística.

Hores de dedicació total a la docència (classes presencials, preparació de classes, direcció de treballs de fi d'estudis, tutories, seguiment, avaluació): 477 hores anuals (aproximadament 150 hores presencials).

 

Code: UAB-LE-211-006
Categoria: Professor LECTOR
Perfil: Microeconomia
Perfil docent: Graus i Assignatures on el candidat haurà de participar com a docent
   - Grau d’Economia: Microeconomia, Teoria de Jocs, Introducció a l’Economia, Matemàtiques, Estadística, Econometria.
   - Grau d’Administració i Direcció d’Empreses: Microeconomia, Introducció a l’Economia, Matemàtiques, Estadística, Econometria.
   - Grau de Comptabilitat i Finances: Microeconomia, Introducció a l’Economia, Matemàtiques, Estadística, Econometria.
   - Grau d’Empresa i Tecnologia: Microeconomia, Introducció a l’Economia, Matemàtiques, Estadística.

Hores de dedicació total a la docència (classes presencials, preparació de classes, direcció de treballs de fi d'estudis, tutories, seguiment, avaluació): 477 hores anuals (aproximadament 150 hores presencials).

 Contracts offered in the first call 2021 SERRA HUNTER Programme


 
Codi: UAB-LE-211-005
Category: Tenure-eligible lecturer
Profile: Foundations of Economic Analysis
Teacher profile: Degrees and courses where the candidate should participate as teacher
   - Degree in Economics: Macroeconomics, Microeconomics, Introduction to Economics, Mathematics, Statistics, Econometrics.
   - Degree in Business Management and Administration: Macroeconomics, Microeconomics, Introduction to Economics, Mathematics, Statistics, Econometrics.
   - Degree in Accounting and Finance: Macroeconomics, Microeconomics, Introduction to Economics, Mathematics, Statistics, Econometrics.
   - Degree in Business and Information Technology: Macroeconomics, Microeconomics, Introduction to Economics, Mathematics, Statistics.

Total dedication hours (including classes, preparation of materials for classes, supervision of Final Degree Projects, students’ tutorship, monitoring and evaluation): 477 hours per year (150 hours in person, approximately)

 

Code: UAB-LE-211-006
Category: Tenure-eligible lecturer
Profile: Microeconomics
Teacher profile: Degrees and courses where the candidate should participate as teacher
   - Degree in Economics: Microeconomics, Game Theory, Introduction to Economics, Mathematics, Statistics, Econometrics.
   - Degree in Business Management and Administration: Microeconomics, Introduction to Economics, Mathematics, Statistics, Econometrics.
   - Degree in Accounting and Finance: Microeconomics, Introduction to Economics, Mathematics, Statistics, Econometrics.
   - Degree in Business and Information Technology: Microeconomics, Introduction to Economics, Mathematics, Statistics.

Total dedication hours (including classes, preparation of materials for classes, supervision of Final Degree Projects, students’ tutorship, monitoring and evaluation): 477 hours per year (150 hours in person, approximately)

 


CONTACTE

 

Edifici B - Campus UAB
08193 Bellaterra (Barcelona)
Telèfon: 93 581 12 03
Fax: 93 581 20 12
d.econ.h.economica at uab.es